டிஜிட்டல் இந்தியா

‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ தரும் வேலையும் கல்வியும்

முன்பெல்லாம் மின்சாரக் கட்டணம் உள்பட அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்களைக் கட்டுவதற்கு நமது நேரமும் உழைப்பும் வீணாகும். நீண்ட வரிசைகளில் காத்துக் கிடப்போம். தற்போது உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்தே ஆன்லைனில் பணத்தை ஒரு கிளிக்கில் அனுப்பிவிட்டு வேறு வேலையைப் பார்க்கிறார்கள். அரசின் செயல்பாடுகள் நவீனமாவது மக்களுக்கு நல்லதுதானே!

நவீனமான அரசு நிர்வாகத்தை இப்போது ‘இ-கவர்னன்ஸ்’ என்று அழைக்கிறார்கள். இந்த நவீனமும் காலாவதியாகிக்கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த தலைமுறை அதிநவீனத்தை எம்- கவர்னன்ஸ் (மொபைல் கவர்னன்ஸ்) என்று அழைக்கிறார்கள்.

இன்றைய உலகில் பல நாடுகள் இந்த அதிநவீன நிர்வாக முறைக்கு மாறிவருகின்றன. அந்த வரிசையில் இந்தியாவும் முன்னேறுவதற்காக ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

kalai

Advertisements

Five Ways to Improve your Site’s Ranking with SEO

  1. Publish Relevant Content

Quality content is the best number one driver of your search engine rankings and there is not a viable alternative for great content. Quality content created specifically for your intended client (user) increases the site traffic, which enhances your site’s authority and relevance.

How-To-Increase-Alexa-Rank-2017

  1. Update Your Content Regularly

You’ve probably seen that we feel pretty strongly about content. Search engines do, as well. Regularly updated content is viewed as one of the best indicators of a site’s relevancy, so make sure to keep it fresh.

  1. Metadata

When designing your website, each page contains a space between the <head> lables (tags) to insert metadata or information about the contents of your page. If you have a CMS webpage, the UMC web team will have pre-populated this information for you:

seo1

  1. Have a link-worthy site

Focus on creating relevant links inside the text. Instead of having “click here” links, give composing a shot the name of the destination. “Click here” has no search engine value beyond the appended URL, whereas “Michigan Tech Enterprise Program” is rich with keywords and will enhance your search engine rankings as well as the positioning of the page you are linking to.

seo

  1. Use alt tags

Always describe your visual and video media using alt tags, or alternative content descriptions. They allow search engines to find your page, which is crucial especially for those who use text-only browsers.

selvi

How to improve Alexa Rank with SEO?

Chasing a Lower Alexa Rank is really difficult for too many new bloggers.

Some bloggers are talented for achieving rank below 100000.But most time it’s difficult for many new bloggers for his site. So, how to boost Alexa rank for rapidly?

Is there any trick to follow how to improve Alexa ranking with SEO?

Can I increase Alexa rank quickly?

There are many questions comes to your mind when you create or start the new blog or website for your own.

In this post, I share some tips which helpful to Improve your Alexa ranking rapidly for your business.

58fcd119b574a

 

What is Alexa Rank? :alexa-traffic-rank-440x440

 

Alexa is a Web Information Company, they are ranked website on many factors like a traffic. Alexa rank is updated day to day. If your rank below one million, they updated it frequently (3 Month Report), but always keeps trying to get your website below a one less than (or) 10 thousand around.

 

 

How Alexa Works? :

Alexa.com was founded in 1996 and they collected data for ranking website through a toolbar.

Many people think (Including Me also) Alexa does not give an exact ranking for the websites.

They give the best metric for comparing two sites in same Field.

alexa-ranking
Alexa Ranking worth for SEO? :

Because Alexa metrics relays on traffic to your blog (or) website and we apply SEO on our blog or website only for getting exposure to the broad audience of the Internet.

How to Improve Alexa Rank? :

  1. Install Alexa Toolbar,
  2. Install Alexa Widget,
  3. Write Unique Content,
  4. Write Content regularly,
  5. Share your content on social media.

Alexa-500x258
Alexa ranks still important in 2017? :

Many bloggers ask me about the importance of Alexa ranking in 2016 (or) 2017.

If you want to impress your visitor then it matters most and Alexa helps you to identify the popularity of your competitor website (or) it help in link building process.

alexa

selvi